Podmienky ochrany osobných údajov v internetovom obchode www.mkmdog.sk

 

Spoločnosť MKM-DOG s. r. o., Čachtická 6560/7D, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 55 291 902 (ďalej len „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“) spracováva v zmysle Nariadenia GDPR ( č. 2016/679) a podľa Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z., nasledujúce osobné údaje:

 • meno, priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • telefónne číslo
 • fakturačnú adresu
 • dodaciu adresu
 • históriu objednávok

 Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje § 13 odst. b) ZoOÚ 18/2018 Z.z. na právnom základe Plnenie zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán.
Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe § 13 odst. c) a f) ZoOÚ 18/2018 Z.z. právny základ podľa osobitného predpisu a pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Zasielanie noviniek, akcií, zliav

 Na e-mailovú adresu vám môžu býť s vaším súhlasom zasielané novinky, akcie, zľavy a zaujímavosti z oblasti chovateľstva.  V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.  Súhlas je platný do odvolania, dá sa kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek emailu s novinkami.

 

Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou MKM-DOG s. r. o. teda prevádzkovateľom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto prevádzkovateľa spracúva tiež sprostredkovateľ:
webz s. r. o., sídlom Pod Párovcami 165 921 01 Piešťany

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

Prevádzkovateľ nemá určenú zodpovednú osobu.
Prevádzkovateľa je možné kontaktovať na emailovej adrese info@mkmdog.sk

Prevádzkovateľ poskytuje vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa doručenia, číslo telefónu a e-mailová adresa  prepravným spoločnostiam za účelom plnenia kúpnej zmluvy a dopravy tovaru. Prepravné spoločnosti tieto údaje spracovávajú v súlade s nariadením GDPR.

 

Prepravná spoločnosť:

 • Packeta Slovakia s. r. o.
  Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
  IČO: 48136999
 • Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
  Technická 7 821 04 Bratislava
  IČO: 35834498

Prevádzkovateľ poskytuje vaše osobné údaje na daňových dokladoch v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa doručenia, fakturačná adresa, číslo telefónu a e-mailová adresa účtovníckej firme, ktorá ich podľa spracúva na účel zúčtovania.

 

Používanie cookies

Prevádzkovateľ osobných údajov, ako správca webovej stránky www.mkmdog.sk  používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

 • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach;
 • základné funkčnosti webových stránok

Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, a umožňuje ho § 13 odst. f) ZoOÚ 18/2018 Z.z.

Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – tento režim je možné buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia na emailovej adrese info@mkmdog.sk. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne, najneskôr do 30 dní od doručenia. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

 Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Cookies sú ukladané na dobu najviac 2 roky  – platí pre cookies za účelom sledovania návštevnosti.

Zhromaždené cookies súbory sú spracované treťou stranou:
Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

V súlade s ochranou osobných údajov máte práva:

 • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
 • požadovať od prevádzkovateľa informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať si od prevádzkovateľa prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania,
 • požadovať od prevádzkovateľa vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie prevádzkovateľ vykoná, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami prevádzkovateľa,
 • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,
 • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ poskytuje vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa doručenia, číslo telefónu a e-mailová adresa  prepravným spoločnostiam za účelom plnenia kúpnej zmluvy a dopravy tovaru. Prepravné spoločnosti tieto údaje spracovávajú v súlade s nariadením GDPR.

 

Prepravná spoločnosť:

 • Packeta Slovakia s. r. o.
  Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
  IČO: 48136999

Prevádzkovateľ poskytuje vaše osobné údaje na daňových dokladoch v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa doručenia, fakturačná adresa, číslo telefónu a e-mailová adresa účtovníckej firme, ktorá ich podľa spracúva na účel zúčtovania.

 

V Novom Meste n/V, 15. 02. 2023